Wczytuję dane...
Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy Adeko Stolarnia działa pod adresem www.adekostolarnia.pl i prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży mebli.

 2. Właścicielem sklepu jest firma ADEKO A. Ciuraj Sp. K., z siedzibą w ul. Planty Kowalskiego 5, 41-709 Ruda Śląska, REGON: 382238263, NIP: 6412545858. KRS: 0000764262

3. Sklep Internetowy Adeko Stolarnia prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzedaż bezpośrednią z magazynu znajdującego się pod adresem ul. Planty Kowalskiego 5 41-709 Ruda Śląska będącego jednocześnie adresem do zwrotu towaru. Adres do korespondencji: ul. Planty Kowalskiego 5, 41-709 Ruda Śląska. 

 4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.adekostolarnia.pl;

b. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

c. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze strony www.plusdom.com.pl Sklepu Internetowego;

d. Sprzedający– firma ADEKO A.Ciuraj Sp. K.

e. Towar– produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży w Sklepie Internetowym;

f. Cena– jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru;

g. Zamówienie– zestaw Towarów określonych do realizacji przez Klienta, zgodnie z niniejszym regulaminem;

h. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowym. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

i. Konsument– osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

j. Regulamin– niniejszy regulamin.

 

II. OFERTA PRODUKTOWA

1. Towary, prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie.

2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wszystkie towary z różnymi oznaczeniami dostępne w Sklepie Internetowym, lub dostępne pod specjalne zamówienie będą wysyłane po wcześniejszym uzgodnieniu: dostępności danego towaru, ilości zamawianej, kosztów transportu, oraz formy płatności. 

3. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów w Sklepie Internetowym zarówno po przedpłacie jak i płatność przy odbiorze za Zamówienie. Zamawiający dokonuje przedpłaty za Zamówienie na podstawie otrzymanego potwierdzenia zamówienia wraz z fakturą PRO-FORMĄ lub automatycznie poprzez system DotPay. Sprzedający dokona wysyłki towaru po zaksięgowanych środkach na koncie bankowym Sprzedającego.

4. Łóżka bez barierek przeznaczone są dla dzieci potrafiących spać samodzielnie. Łóżka bez barierek nie chronią przed upadkiem.

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia można składać:

a. poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego, po wcześniejszym zarejestrowaniu się i utworzeniu własnego indywidualnego konta użytkownika, po zalogowaniu się za pośrednictwem nadanego loginu i hasła użytkownika. Do utworzenie własnego konta użytkownika konieczne jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja Klienta dokonywana jest jednorazowo zaś kolejne zamówienia składane są na podstawie posiadanego przez Klienta loginu i hasła.

b. e-mailem na adres: biuro@adekostolarnia.pl

2. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie zamówienia dokonane zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.

3. Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie:

a. nazwy, rozmiaru i ilości produktów;

b. imienia i nazwiska, oraz pełnej nazwy firmy odbiorcy, oraz numeru NIP firmy;

c. dokładnego adresu dostawy, oraz dokładnych danych potrzebnych do wystawania faktury VAT;

d. numeru telefonu kontaktowego;

e. adresu e-mail Klienta.

4. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez całą dobę.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe dla Klienta dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer klasy PC posiadający system operacyjny nie starszy niż Windows XP.

b. łącze internetowe;

c. przeglądarka internetowa obsługująca standardy;

d. włączona obsługa plików Cookies;

e. aktywne konto e-mail.

6. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu Internetowego składa się z następujących kroków:

a. wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

b. podanie danych wymienionych w pkt. 3 lub zalogowanie się;

c. wybór formy dostawy i płatności;

d. po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia obejmujące wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj:

a. przedmiot zamówienia;

b. cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem VAT);

c. główne cechy świadczenia;

d. wybraną formę płatności;

e. wybraną formę dostawy;

f. całkowity koszt dostawy;

g. dane kontaktowe Klienta;

h. dane adresowe odbiorcy Towaru;

e. akceptacja Regulaminu;

f. zatwierdzenie Zamówienia.

8. W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. Zatwierdzenie etapu końcowego uniemożliwia modyfikację Zamówienia.

9. Klient ma możliwość wyboru następującej formy płatności:

a. płatność przy odbiorze

b. zwykły przelew bankowy

c. przelew bankowy za pośrednictwem systemu DotPay

10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk zatwierdzam Zamówienie. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient automatycznie akceptuje Regulamin Sklepu Internetowego, oraz otrzymuje e-mail od Sklepu Internetowego z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o:

a. cenie (obejmujące podatek VAT);

b. głównych cechach świadczenia;

c. wybranej formie płatności;

d. wybranej formie dostawy;

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do każdorazowej dodatkowej weryfikacji danych Klienta, informacji zawartych w zamówieniu w drodze kontaktu telefonicznego z Klientem.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

13. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT drogą elektroniczną. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.

14. Każdy zarejestrowany Klient, ma stały dostęp do historii wszystkich swoich zakupów w Sklepie.

15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Klienta. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

IV. PRAWA KLIENTÓW

1. Elementy, które zostały uszkodzone podczas transportu, powinny być zgłoszone przed montażem. Po montażu produktu reklamacje nie będą uwzględniane.

2. Odstąpienie Konsumenta od umowy:

a. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu Internetowego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez pismo wysłane pocztą na adres: ul. Planty Kowalskiego 5, 41-709 Ruda Śląska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@adekostolarnia.pl . Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia w drodze elektronicznej tj. poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres biuro@adekostolarnia.pl  , Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, pocztą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości e-mail).

b. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał Sprzedającemu informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

c. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep Internetowy zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Internetowemu Towar na adres w ul. Planty Kowalskiego 5, 41-709 Ruda Śląska Ruda Śląska niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;                                                                  

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Rękojmia:

a. Sprzedający (Sklep Internetowy) ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi;

b. Sklep Internetowy (Sprzedający) wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami;

c. Reklamacja Towaru w czasie objętym rękojmią możliwa jest w dowolnej formie, przykładowo poprzez:

a. przesyłkę listowną na adres ul. Planty Kowalskiego 5 , 41-709 Ruda Śląska b. osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedającego.

d. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Towar na adres do zwrotu ul. Planty Kowalskiego 5, 41-709 Ruda Śląska.

e. Sprzedający jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o realizacji uprawnień reklamacyjnych. 

f. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a. wymiany Towaru na nowy;

b. naprawy Towaru;

c. obniżenia ceny Towaru;

d. odstąpienia od umowy – o ile wada ma charakter istotny.

Wybór żądania zależy od Konsumenta.

g. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

h. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru jeżeli nie został on złożony. Sprzedający jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

i. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.


Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych.

Koszty naprawy lub wymiany, w szczególności koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, ponosi Sprzedający.

4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie:

a. Przesyłki kurierskie objęte są ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym zwracamy uwagę, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych w obecności kuriera.

b. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient wraz z dostawcą/kurierem musi sporządzić podpisać protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela). Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedający kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

5. Uwagi końcowe:

a. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis., na warunkach opisanych w pkt 1.3 .W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep Internetowy zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

b. Zwrócić można jedynie nie używane i nie montowane produkty.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

2. Sprzedający jest administratorem danych osobowych dotyczących Klientów. Sprzedający przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Sprzedającego będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą; i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisach powszechnie obowiązujących oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu. Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności, oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.

3. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies, przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu, oraz pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia służącego do przeglądania strony przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

4. Niniejszym, Klient/Użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z niniejszej witryny internetowej Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w niniejszym dziale V Regulaminu, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w tym dziale.

5. Odnośnie plików cookies, użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego może być utrudnione lub niemożliwe.

6. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mai, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie Internetowym poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

7. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

8. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.

9. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej Sklepu Internetowego po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu Internetowego.

10. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu Internetowego za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

11. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta, a także inne przepisy obowiązującego prawa.
Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z Klientem nie będącym Konsumentem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu Internetowego.